משחק יסור באינטרנט

                                  Russian Delivery Club Baikal קחשמ

יסור (Russian Delivery Club Baikal):

.היסורב םקוממ לאקיאב םגא םסרופמה םלועה .תונוש רקחמ תונחת םג ומכ ,םישנא םיררוגתמ ןהבש תויולחנתה המכ םג הב שי .תונוש תורוחס לש חולשמ םישרוד הלאה םימוקימה לכ .תונוש תורוחס לש חולשמ תקסוע ולש תיאשמב רשא ,גהנה רובע קחשי Baikal ןודעומ חולש .תמיוסמ ךרדב עוסנל ךרטצת תינוכמה לש הגהה ירוחאמ בשוי .םינוש ןומה םקוממ היהי ירוחאה קלחב .םיוסמ ןמז ךשמל שיבכה ךרואל ךלש תינוכמב עסנש תעב תוריהזב גוהנל ךירצ התאו ,ידמל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות