משחק !וקסעתת לא באינטרנט

                                  Don't Mess Up! קחשמ

!וקסעתת לא (Don't Mess Up!):

!וקסעתת לא קחשמה .בכרומ ליבקמבו רועיכל טושפ .תועט תושעלו ךלש בלה תמושת תא שילחהל וא םמעתשתש דע תונוהב לע ךתוא רומשי הז .קיפסמ ןבלה ךסמה ינפ לע תחא הרוש ,םישרדנ רפוס םימכח םיקירט ,םידחוימ םיטקפא ןיא .קורי אלמ תעל תעמ רשא ,םלוס לבא ,וק תמאב אל הז .ךל רמוא ךסמה לע בותכ המ תושעל בייח התא ,זז אוהש ןמזב .האלה ןכו בוביס תושעל ,םימעפ שולש ךסמה לע ץוחלל ,וק רייצל :ןוגכ ,רתויב תוטושפה .ךלש םיסקלפרה לוגרת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות