משחק הגרדמ תציפק באינטרנט

                                  Uphill Rush Slide Jump קחשמ

הגרדמ תציפק (Uphill Rush Slide Jump):

.הציפקה ךרוא תא רידגהל לוכי התאש תומושרו ךל הכחמ םימ תיפוקש .תדרל ליחתי בורקבו ךרדה תליחתב רבכ יאטרופסה .עצמאב ןמיס עיגמ תמר רשאכ ןמזב לוגע םלוס תפיחד ידי לע םיחפנתמ הריסה תא ףוחדל , .תועבטמ וכפהי רשא ,תומיוסמ תודוקנ ולבקתו עובק היהי קחרמה .רתוי הריהמ הרובחת לש יוניש ללוכ ,םינוש םירופיש תשיכר לע איצוהל ןתינ תויפוקש ה