משחק םייח תורוק באינטרנט

                                  Resume קחשמ

םייח תורוק (Resume):

.ופוג לע תולעב לש תונמאב רשכוה אוה םש ,שדקמה תא ליצהל בייח ה'גנינה .תוקיתעה תוליגמה לכ תא ובנג םה לבא ,דחא ףא וגרה אל םהש רשוא .םהילע הסינ אלו ,אל דחא ףאו םינש תואמ ךשמב היירפסב םינסחואמ זרוא ריינ לע הלא ם .הרגסנ אל היירפסה ,ןכל .םייח תורוק תוליגמה לכ תא רחבו םחליהל ךירצ התא ,םיכמסמה לע ורתווי אל ןוצרמ םיב .שדחמ ליחתמ קחשמהו רוחאל הנופ הנומתה ,ותוא גרוה ביואהש וא לושכמה לעמ ץופקל ןמז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות