Subway surf קחשמ

תיתחת תבכרב השילג (Subway surf):

.תיתחתה תבכרה תשילג קחשמב התוא םיכישממ ונחנאו תרוסמל הכפה תיתחתה תבכרב הציר .הרוסא תבכרב םישלוגל השיגה ,םדוק ומכ לבא .שאונ שלוג סופתל ןמזמ הצר קיתו רטוש רבחו ,דחוימב תינריע היהת הרטשמה םעפה .ךרוצה תדימב ףועל וליפאו חולה​​ לע לגלגתהל ,ץורל טושפ לוכי רוביגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות