Valentine's Heart קחשמ

ןייטנלו לש בל (Valentine's Heart):

.הניפל רבעמ שממ אוה הבהאה גח - הפצמ יבהוא לכ ובש םויה .ןייטנלו לש בלה גנו'גהמ הדיח שגרמ אשונ םע תצק ךתוא רדבל ונטלחהו ,שארמ תונתמ לע .רחא םדא יפלכ שיגרהל לוכי םדאש רתויב םיריהבהו םיבוטה תושגרה ,הביחה ,הבהאה תא ם .תוהז תומצע לש גוז ריסהלו אוצמל ,בלה תדימריפ תא קרפל איה קחשמב המישמה .יביטקרטא רתוי יח םיחיראה תא ךפוהש המ ,ןונגסה תא תונשל רשפא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות