משחק באינטרנט

                                  Math Combat Fight קחשמ

(Math Combat Fight ):

.ץוחבמ םיטלשנ םה לבא ,םהלשמ חומ םהל ןיא ,םיעדוי םתאש יפכ ,לבא ,ברק-ודל ועיגי ם .ותוא ןיחלתו דחוימ םתירוגלאל קקדזת ,דובעי יתכתמה לילאהש תנמ לע .רוסיח וא הקולח ,לפכ ,תפסות :יטמתמ ןמיס ןכמ רחאלו ,םחול רוחבל ךירצ התא הקיטמתמ .בוש תוכהל ןמז שי ךלש םחול ךכ ,המ ןמז ךשמב רתפיהל ךירצ תואמגוד המכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות