משחק Corsair םי באינטרנט

                                  Corsair Sea קחשמ

Corsair םי (Corsair Sea):

.תיקלח העוט התא זא ,תואקתפרה אלמ םינהמ םייח שי םיטאריפ יכ בשוח התא םא .תע לכב אולכל וא סרהיהל םילוכי םה רמולכ ,קוחל ץוחמ םה יכ ,ןוכיס םה םהייח בור י .ןגומ רצבמה תא ריבעהל טאריפ תניפס רוזעל ךירצ התא .הז תא ןכסל ךירצ התא ,תרחא ךרד םוש ןיא .בורק הניפסה תא הווש הז .דורשל ידכ תושעיהל בייח הזו .תועבטמ ףוסיא ,לגעמב רובעל ולכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות