משחק יפוסניא רטוקס ףחסיהל באינטרנט

                                  Drift Scooter Infinite קחשמ

יפוסניא רטוקס ףחסיהל (Drift Scooter Infinite):

.םיעונטק לע הריהמ הגיהנ םיטוהל הזח םירבח השולש .בוט יכה ימ ןיבהל ,תורחתהל הבהאו םיעזג םינגראמ םה ,ריווא גזמ לכב ,םוי לכ .הריהמ הבוגת שיו לכ לש בוט יכה עונטקה תא גוהנל ךיא עדוי םהמ הזיא עובקל וטילחה .ןוקיתל ןותנ היה בר ןמזש ,שוטנ ינוריע שיבכ אצמנ .הרצענ הדובעהו ףסכ קיפסמ הלשממל היה אל זאו ,ןקתל ליחתהו רוגס היה אוה .שיבכה לע ורתונ העונת יסונוק ,םינגמ ,םימוסחמ .ךלש ץורימה הנה .םילושכמ לע םילושכמ אלל יברמה קחרמה תא גוהנל ול רוזעלו ךלש בכורה רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות