משחק ?הדלי יאנס עדוי התא בוט המכ באינטרנט

                                  How Well Do You Know Squirrel Girl? קחשמ

?הדלי יאנס עדוי התא בוט המכ (How Well Do You Know Squirrel Girl?):

.היבשות רפסמ ומכ ,יפוסניא אוה לווראמ לש םוקיה .רתוי םהילע דומלל יוכיס שי לבא ,םלוכ תא ריכהלמ קוחר התא Vsa הדלי יאנס שוגפל תונמדזה שי. ?הדלי יאנס עדוי התא ךיא קחשמל תכלל ןכמ רחאלו ,התוא לע ףסונ עדימל .ךלש עדיה תא קודבל ידכ Belka Il Doreen Green ןושאר רוקממ התוא םיריכמ רבכ םיבר ןכלו ,השדח תומדל תבשחנ .עצומה תעברא ןמ תונוכנה תויורשפאה תא קר הריחב ,תולאשה לכ לע תונעל תולקב לוכי ה