Santa Toy Capitalist קחשמ

יטסילטיפק עוצעצ הטנס (Santa Toy Capitalist):

.תויתואב םיעיגמה םידליה לש תושקבה תא אלמל ,תונתמ לש הרובח זוראל שי הנש ידמ סוא .םיעוצעצ לש םינוש םימגד רוצייל ולשמ לעפמ חותפל טילחה הטנס והשפיא תחקל ךירצש םי .ןושארה גוזה ץועייו ךתרזעל קקדזי רוביגה ךכ ,תיטסילטיפקה הלחתההמ .תונומתה לע תופיצרב ץוחלל ךירצ אל התאש ךכ ,להנמ רוכשל ,חוור לבקל ,תובוב לש רוצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות