משחק יפוק באינטרנט

                                  Coffy קחשמ

יפוק (Coffy):

.םיבר לע בוהא הקשמ אוה הפק .תונורתיה תאו הלש םעטה יבגל קפס ןיא וישכע לבא ,םעטה תא וכירעהו דימ וניבה םלוכ .םויה ךלהמב חוכ תתלו רקובב ררועתהל ךל םרוג הזה ץירממה הקשמה קר ונתיאמ םיבר .דועו mochiato, latte, glace ,וני' צופק :ולשמ דחוימ הקשמ הצור חוקל לכ .םימיאתמה םיעבצה לש םיחיראה ןמ םיטנמלא רתוי וא השולש לש םיבוליש תושעלו םייפקשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות