משחק יניגרובמל ףחסיהל רוטלומיס באינטרנט

                                  Lamborghini Drift Simulator קחשמ

יניגרובמל ףחסיהל רוטלומיס (Lamborghini Drift Simulator):

.יניגרובמל תוינוכמ אוה טרופסה תינוכמ לש םימסרופמה םיגתומה דחא .תאזה תינוכמה לש הגהה ירוחאמ תויהל הצור ונתיאמ דחא לכ טעמכ .ךלש הגיהנה ירושיכ תא ןיגפהל תאזה תינוכמה לש הגהה ירוחאמ לבקל לוכי התא ,רוטלומ .םיוסמ לולסמ רחא בוקעל ךרטצת התאו היישעתה רוזאב םכמצע תא אוצמל ולכות .ולוכ היישעתה רוזא ךרד רובעי אוה .תודח תוינפ הברה היהי שיבכה .םינוש םיצפח םע תויושגנתה עונמלו תוריהמב םתוא לכ תא רובעל ךרטצת ףחסיהל ידכ הנו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות