Dangerous Racing  קחשמ

ןכוסמ יצורמ (Dangerous Racing ):

.דואמ ןכוסמ הזו ןכוסמ יצורמ ב ההכ תעבט לולסמ לע ץורמל הכחמ התא .ךלש םייחה לש ריחמב םג ,ךתוא סורהל טושפ ךלוה התא ,יביטרופסה ןבומב חצנל הצור אל .רהזיהל ךירצ לבא ,עודי וניא תאזכ האנשל םרגש המ .ושגפת ובש ןורחאה עגרב ברקתמה ביתנל סנכיהל הסני אוה ,ביואה תא וארת ,לובגה היהת .ךתוא תוכהל תונמדזה ול תתל וליפא ,ביריה לש הפקתהל תוריהמב ביגהל םיבושק תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות