משחק תיתרטשמ הינח באינטרנט

                                  Police Parking קחשמ

תיתרטשמ הינח (Police Parking):

.לבגומ חטש תונחהל תלוכיה תא ללוכ אוה .הגיהנה ןחבמ תא רובעל סייגל רוזעל ולכות ,הינח הרטשמ קחשמב .שארמ עובק םוקימב תינוכמה תא םיחינמו םיקולב םיפרצמ םיסונוק לש בכרומה ןורדסמה ך .ךרדב ץפח לכ ליפהל ךירצ אל התא ,הז הרקמב .שדחמ ליחתהל ךירצ התאו בשחיי אל ןחבמהש ידכ הקיפסמ תחא תועט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות