משחק 2 רוטקרטה טפשמ באינטרנט

                                  Tractor Trial 2 קחשמ

2 רוטקרטה טפשמ (Tractor Trial 2):

.םינוש יאלקח דויצ לש רוצייל לעפמב ןחבמ גהנ אוה ק' ג .רוטקרטה לש שדח לדומ הווחי אוה ,2 רוטקרטה קחשמב םויה .דחוימ לולסמ לע עוסנלו הגהה ירוחאמ בשוי התא ,תאז תושעל ידכ .דואמ השק חטש םע חטשה ינפ לע םייקתי הז .תמיוסמ הדוקנל רוטקרט גוהנל ךילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות