משחק העונתה תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Traffic Car Racing קחשמ

העונתה תוינוכמ יצורמ (Traffic Car Racing):

.העונתה תוינוכמ יצורמ הז תא לבקל ךל םיעיצמ ונחנאו םינוש םיאנתב הגיהנ עיגמ ןויס .קחשמה בצמ לש הריחבה עיגמ זאו ,הלש עבצה תא תונשל לוכי התא ,הנימזה תינוכמה תא ח .תינוכמה תיתחתל תרבוחמ הצצפ םע בכרו ןמז תעיסנ ,ינוויכ-וד שיבכ וא יביתנ-דח שיבכ .םשג ,הליל ,םוי :תויורשפא שולש שי ,ריוואה גזמ יאנת רוחבל םג ונחנא .הדבכ תיאשמ רובע וליפאו השדח תינוכמ לע רומשל ךל רשפאיש סרפ לבקלו בצקומה קחרמה