משחק העונתה תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Traffic Car Racing קחשמ

העונתה תוינוכמ יצורמ (Traffic Car Racing):

.העונתה תוינוכמ יצורמ הז תא לבקל ךל םיעיצמ ונחנאו םינוש םיאנתב הגיהנ עיגמ ןויס .קחשמה בצמ לש הריחבה עיגמ זאו ,הלש עבצה תא תונשל לוכי התא ,הנימזה תינוכמה תא ח .תינוכמה תיתחתל תרבוחמ הצצפ םע בכרו ןמז תעיסנ ,ינוויכ-וד שיבכ וא יביתנ-דח שיבכ .םשג ,הליל ,םוי :תויורשפא שולש שי ,ריוואה גזמ יאנת רוחבל םג ונחנא .הדבכ תיאשמ רובע וליפאו השדח תינוכמ לע רומשל ךל רשפאיש סרפ לבקלו בצקומה קחרמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות