Death Race Zombie Invasion  קחשמ

(Death Race Zombie Invasion ):

.םילוצינה דחא התאו ראשנ זוחאמ תוחפ ,הטנלפה לע םישנאה לכ טעמכ decimated שי יבמו .רופישל לובג ןיא ךא ,בכר ילכו קשנ ילכ םכמצעל קפסל םתחלצה .שדח ןיירושמ בכר שוכרל ךלש לנסרא תא רפשל ידכ םידדונ םיתמה םע דקונמ ןכוסמ שיבכ .םילושכמ בבותסהל ןמז ותואב םידדצל תוריל חילצמ ,יבמוז השילפה עזג תוומה ההובג תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות