משחק באינטרנט

                                  Super 3D Rescue Boat קחשמ

(Super 3D Rescue Boat ):

.תושק קוזינ טקשה​​ סונייקואה ףוח לע ריעה ,קזח הז ימאנוצ לש האצותכו ,המדאה תדיער .ללכ םיארנ אל םייתמוק-דח םיניינבו ,םימל תחתמ ויה תומוק יבר םיניינב .םבורב ונופו םיברקתמ םימויא ינפמ ורהזוה םיבשותה .ורתונש הלאכ שי לבא .הלצהה תלועפל תדחוימ הניפס העיגה ,טעמ ךכש טנמלאהש רחאל .םיפצומ םירוזאב םישנא ליצהלו אוצמל ,הניפסה תא להנל ולכות .הרזעל הכחמש ימל רתונש ןמזה תא תרפוס הנוילעה תילאמשה הניפב רצעה ןועשו ,העונתה .הלצהה 3D רפוס הריסב זרדזהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות