משחק הרזומ ללח תנחת באינטרנט

                                  Strange Space Station קחשמ

הרזומ ללח תנחת (Strange Space Station):

.לולסמל ללחה תנחת הקישה Minecraft םלועה לש הכאלמ ילעב .םירזומ םיעוריא הב שחרתהל ולחה זאו ,םישדוח המכ הדבע איה .תקפסמ אל הרוצב גהנתהל ולחה םיטואנורטסא היבשות .ירמגל רשקתהלמ ולדח םה הרהמ דעו ,ץראה רודכמ תואירקל וביגה אל םה .הז תא ןיימל וחלשנ .הרק המ ררבתה ,ןופיסה לע תילעו הנחתב ןגע ליטהשכ .הז תא ךירצ התא וישכע ,קשנה תא תספתש בוט .הרזומה ללחה תנחתב ינמיה רבכעה רותפכ לע ץחל ,ךלש םיפורגאה םע םחליהל הצור התא ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות