Pixel line surfer קחשמ

לסקיפ וק שלוג (Pixel line surfer):

.בורקב רמגיי הזש ךכל עדומ אל ,קוריה ליבשה ךרואל ענ החטבבו טקשב לסקיפ שלוגה וק .תיתחת אלל םוהתה ךותל לופיל ול ןתית אל התאש חוטב ינא לבא ,הז לע עדוי אוה ילוא .םוסק םודא ןמס ךל שי .הנכס לכ לש תוקד ,םכרד רובעל הלוכי תומדה ךכ לבא ,הככ קר אלו תורוש תוריהמב רייצ .םהב תעגל םא דואמ םינכוסמ םה ,הדשה ינפ לע םירזופמ םיצוק םע הדלפ ירודכ .ביתנ רוציל ידכ וקה תא קיזחהל וסנ .רהמל זא ,ןווכתש דע הכחי אל רוביגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות