משחק לאיור ילש באינטרנט

                                  Mine Royale קחשמ

לאיור ילש (Mine Royale):

.בהזו לזרב ,םימולהי ,ץע :םינוש םיבאשמ םע ךלש חטשה תסיפ תא לבקל דימ התא ,לאיור .ישומיש םיבאשמה לכ תא ףוסאל ,ךלש םיצפחה תא רוקחל ליחתהל דימו ןמז זבזבת לא .ץפנ ירמוח ,םיצחו תותשק ,תוברח :קשנ רוציל ידכ םיצוחנ םה .וליחתי ,ןיכהל וחילצה רבכ רשא ,םיליעפ םיבירי לש תופקתה ,אוושל עיגמ הז רשאכו ,ל .םולהי ,לזרב ,ןבא :םירופיש םע ,םיבלשב רוצית ,ברחה ןוגכ םילכ .םימיוסמ pickaxe שי םילרנימ לש גוס לכ רובע לבא ,תורפע לש ץוליחה תא וציאי םה ,ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות