משחק באינטרנט

                                  Head Ball קחשמ

(Head Ball):

.ףוחה לע ירלופופ דואמ קחשמ אוה םיפוח ףערודכ .רתויב םיאתמה טרופסה דויצ אוה רודכה תוצוח םיקחשמ םיפידעמ םיבר ,ףזתשהל ביבס רקש .לגרודכ הרטמ היהת תווצקה לעו ,וטנ ףערודכ היהי הדשה עצמאב .רודכ שארב שארה םע קרו ךא וקחשי םהש ךכ ,ףופצ תצק םה ,םינקחש ידי לע ןיטולחל טעמ .הנימי וא הלאמש זוזל לוכי אל התא לבא ,רובעל ידכ ץיפקהל לוכי התא .לוג עיקבהל םידגנתמל רשפאמ אל ,םהילע ןגהל הסנמ ,ןימי דצב אוה ךלש רעשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות