משחק less באינטרנט

                                  Roter.io קחשמ

less (Roter.io):

.קנט ךל שי יכ ,לזמ ךל שיו ,חומשל לוכי בכר וא קשנ ילכ סופתל חילצהש ימ .חטש רוחבל וליפא וא הכיתח ףוטחל םילוכיש םידייצ הברה שי יכ ,וילע ןגהל בייח ץוחנ .ותוא סורהל םא ,ביואה ןמ ללשה תא ףוסאל לוכי התא ,תשומחת תנכהל תכתמ לש ףסואל רו .רטור ופסאנש תכתמה רובע םיגורדש שוכרל לוכי התא םוקמ ותואב ,סיסבל רוזחל ךילע ,ק less