משחק סאגו שיבכע ןגס - רזומ לבח תרטשמ םיהדמ באינטרנט

                                  Amazing Strange Rope Police - Vice Spider Vegas קחשמ

סאגו שיבכע ןגס - רזומ לבח תרטשמ םיהדמ (Amazing Strange Rope Police - Vice Spider Vegas):

.סאגו סאל תובוחרב ונמצע תא אוצמלו דיתעל סנכיהל לכונ ,סאגו שיבכע ןגס - רזומ לבח .םיעשופה לכ תא אוצמלו ריעה תובוחרב רובעל ךרטצי ךלש רוביגה .זוזל ךירצ התא ןאל ךל הארי רשא ,Locator לע לכתסהל תוריהזב ,תאז תושעל ידכ .ותוא סורהלו עשופ םע ברקל סנכיהל לכות ןוכנה םוקמב התאש עגרב .קשנ םע םישומח היהי םידגנתמה בור יכ ךלש תולוכיה רובע שמתשה .ךתוא ורצעי םה תרחא הרטשמה םע השיגפמ ענמיהל ךילע היהי ,ןכ ומכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות