משחק באינטרנט

                                  Sling Drift קחשמ

(Sling Drift):

.ונלש םירושיכה תא דדחל הסננ םשו תדחוימ הרשכה רוזאל ךלנ ףחסיהל עלק קחשמב םויה .יולג תעבט שיבכ היהי ךסמה לע התאש ינפל .הז ךרד עוסנל ךרטצת תינוכמה תא עינת התא .תודח תוינפ הברה שי שיבכל .ןיעל יולג היהי םהמ דחא לכ ינפל .ץורימה תא ךישמת התאו תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות