משחק לזרב ןוצר םיילגר ףושח :םאנ באינטרנט

                                  NAM: Bare Feet Iron Will קחשמ

לזרב ןוצר םיילגר ףושח :םאנ (NAM: Bare Feet Iron Will):

.םילייח לש קותינ קלחכ םאנטייו ומכ הנידמב השחרתהש המחלמל ךלת התא ,םאה לזרב ילגר .ךלש הדוקפה םע דיקפהל לכות יכ תומישמ לש בחר ןווגמ עצבלו אבצה םידרומה דגנ םחליה .שיש ימ לכ תא דימשהלו לגנו' גב קומע םקוממה ,םהלש יאבצ סיסב רודחל ךרטצת ,המגודל .הנחמל תושיגה לע םירמושש תוחוכה תא סורהל ידכ לגנו'גה ךרד רובעל ךילע היהי ,ךכ ם .ץפנ ירמוחו םינומיר ,םח קשנב שמתשהל ךילע היהי תאז תושעל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות