משחק קנד חצנל באינטרנט

                                  Forever Dunk קחשמ

קנד חצנל (Forever Dunk):

.ךכל החכוה אוה דימתו ,יתרוסמה לש הזמ הנוש ילאוטריווה םלועב לסרודכש הדבועל ולגר .תעבטה ךותל רודכה תא קורזל - ליגרה טרופסה קחשמב ומכ קוידב ,יוניש אלל תראשנ המי .עצמאב תוביציב לפונ רודכהו ,הדשה לש םינוש תומוקמב עיפות תעבטה םע תשרה .הרטמה ךותל רשי לגלגל היהי רודכה תאו ,וק רייצל טניירוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות