משחק 2 ףורגיא הקיזיפ באינטרנט

                                  Boxing Physics 2 קחשמ

2 ףורגיא הקיזיפ (Boxing Physics 2):

.ףורגא היה םלועב ורוקמש ןושארה טרופסה דחא .םבשקו םתונמוימ ,םחוכ תא חיכוהל ידכ ףורגא תוברקב ושגפנ םיריעצה םירוחבה ,םדק ימ .רתויב ןפוד יאצוי םיבירי םע םיפורגאב םחליהל לכונ 2 הקיזיפה ףורגיא קחשמב םויה .םירחא םיעזג לש םיגיצנ וליפאו תונוש תוצלפמ םג אלא ,םיליגר םישנא​​ קר היהי אל הז .ליחתי ברקה תאו הריזב ךמצע תא אוצמל ולכות ,ביריה תאו ךלש תומדה תריחב .הרזחב חצנל ךרטצת תוכמה קמחתהל תונמוימ .תודוקנ ךל ןתנית שארב וא תורחתב הכמ לכ רובע .טואאקונל ביריה תא חולשל ףידע לבא .ןוחצינ דימ לבקת זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות