משחק רייאסארק באינטרנט

                                  Krassair קחשמ

רייאסארק (Krassair):

.םישנא ליצהל ,ןעטמ קפסל ,הצצפ עקרקה תורטמ וא תוירי קמחתהל ,הסיטה ךלהמב סוטמב ט .תויתרוסמה תומישמה ןמ קוחר תצק אוה Kassair קחשמה .הפועתה לולסמה לע סוטמה תא תוחנל ידכ לבא ,סא סייט לש םירושיכה תא ןיגפהל םג ולכ .הפועתה הדש לעמ תופקה המכ השוע ,םיצחה ישקמ תא לעפתל Laener תחקל ךירצ אוה ובש שיבכה לש עטק לש המרל דע לדוגב תחפומ תויהל ךירצ. .תוריהמב לועפל ךירצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות