משחק סניווק באינטרנט

                                  Queens קחשמ

סניווק (Queens):

.םישנאה לרוגבו תוימלוע תויעב ןורתפב ,תונידמב םיטלוש םה ,ונלש הטנלפה לע תובושח .טמחשה חול לע שי הכלמה לש ךרעה יבגל רבד ותוא .קוחרמ דואמ לבא ,טמחש קחשמל המודב ,סניווק קחשל ךל םיעיצמ ונא .םתעפשה תא םיפפוח אל םהש ךכ ,תומייקה תוכלמה תא םקמל :דחא לכ לע המישמ התוא תא ר .ןוסכלאו תיקפוא הרוצב תוענ תורוצ .ונתשי ןיקתהל ךירצש םיטנמלאה רפסמו חטשה לדוג ,האבה המרב .הדשה לע םימודא םיעוביר הארת ,יוגש םוקימה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות