משחק !םשל הקוקז תצלפמ לכ באינטרנט

                                  Every monster needs a name! קחשמ

!םשל הקוקז תצלפמ לכ (Every monster needs a name!):

.םיבוהצ םידח םיבינ ,תומודא םייניע םע הדיחפמ תצלפמ הצורש והשימ אוצמל השק ,תוצלפ .םיהדמ הארמה תורמל ,ןידע עבטו הוולש יפוא םהל שיש הלא דחוימב ,םהב עגופ דואמ הז !םשל הקוקז תצלפמ לכ קחשמב הז תא ןקתל לוכי התאו תומש םהל ןיא יכ תוזיגרמ ןה תוצל .העונתל הרובחת ,דמחמ תייח ,םשמ דיחפמ​​ לש הטיש ,בוהא ןוזמ ,םיילענ ,לודיג תיב ,םס .רצק רואית תאו ומש תא ,תצלפמה לש הארמה תא :האצותה תא לבקמ התא לכה ירחא