משחק הזוחא ןירותסמה קינ באינטרנט

                                  Nick Mystery mansion קחשמ

הזוחא ןירותסמה קינ (Nick Mystery mansion):

.םירבחל םישדח העווז ירופיס איצממ אוה הנש ידמ ,םישודקה לכ ליל בהוא גופסבוב .םירוביגה תא דיחפהל ולכות ןירותסמה קינ הזוחאב םעפה .לוכה עגרנ םיירהצבו ,תונולחל דעבמ םיאפר תוחור ומכ וארנש תויללצה וארנ הלילב יכ .םינפב שי המ קודבל וטילחה ידנסו בוב .תיבה לש תונורדסמב םירדחה לכ בבותסהל הל רוזעת התאו ,םיאפרה חור תא לרטנל לוכיש .קיתע טוהיר ,םירויצ ,הפצרה לע םיחיטש :בטיה טהורמ ,ידמל לודג אוהש ררבתה .םיאפר תוחורו דחפ םע דדומתהל הל רוזעל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות