משחק .ספר טנרטניאב באינטרנט

                                  Raftz.Online קחשמ

.ספר טנרטניאב (Raftz.Online):

.Raftz רהה תאו ילאוטריווה​​ סונייקואה לש םוצעה לוחכה עצמאב הנטק הדוספר לע התא .טנרטניאב .ךלש טישה ילכ קוזיח ידי לע ליחתהל ךירצ התא ,םיביוא םיסוחד ,יארפ םימה חטש ןיב ד .וב בלתשהל םילוכי םינזרג םע םיקזח םישנאו םיצח םע םירבג ,םיתשק לש םישרמ אבצש ךכ .הדוספרה לש תוריהמה תא רתוי הובג ,םהמ רתוי תאו םירתחה תא םיאתהל שי ,ףסונב .םוקמ לכב םתוא אוצמל ולכות ,בהז תואספוק ףוסאל לחתה .הדוספרה רובע ןיינב ירמוח םגו םילייח םג ויהי תואספוקה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות