משחק באינטרנט

                                  Crazy Racer קחשמ

(Crazy Racer):

.םידשה תא ףוחדל תוריהמ םיסונוב ,ףסכ לש תויקש ףוסאל .הלא םיינוציק םיאנתב רתוי םאתומ ותוא ךפוהש המ ,תינוכמה תא בואשל לוכי התא ,םירה