משחק ףפועמ רודכ באינטרנט

                                  Flying Ball קחשמ

ףפועמ רודכ (Flying Ball):


.רודכה לש ותושרב םהירושיכ תא ןיגפהל תונמדזהה תא ךל םינתונ ונא ,ףפועמ רודכ קחשמ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע