משחק ףפועמ רודכ באינטרנט

                                  Flying Ball קחשמ

ףפועמ רודכ (Flying Ball):

.רודכה לש ותושרב םהירושיכ תא ןיגפהל תונמדזהה תא ךל םינתונ ונא ,ףפועמ רודכ קחשמ