משחק רודכ ץיפקהל באינטרנט

                                  Bounce Ball קחשמ

רודכ ץיפקהל (Bounce Ball):

.םודאה רודכה תא ךלש קיתווה רבחה איה תישארה תומדה ובש ,רודכ ץיפקהל קחשמה תא קחש .תונוכתו תרפושמ הקיפרג םע םישדח םיניינעמ םירגתאו תומרל ןמזה עיגה .ףסכ םתוא ךפוהש המ ,בהז תועבטה לכ תא רובעל בייח התא ,המרה תא רובעל ידכ .תולק םיכרד הפצמ אל ,ךבוסמ רתוי רהמ םיכפוה םה לבא ,תומר שש שי קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות