משחק םיה ץורימ תניפס באינטרנט

                                  Sea Ship Racing קחשמ

םיה ץורימ תניפס (Sea Ship Racing):

.םינוש םיגוסמ שרפמ תוניפס לע םיצורימב קלח תחקל ולכות םיה תניפס ץורימ קחשמב .שרפמה לדוגו םינרתה רפסמ וא לדוג לע תולבגה ןיא .תושגנתהב ירשפא טלחהב הזו ,תיתחתב היהי אלו םינושארה ןיב תויהל ךירצש םימ ביתנל .ךסמה לש ןותחתה קלחב םימקוממ םה ,הנימי הלאמש םיציח םה םיירקיעה םידקפה .המידק ךלוה ימ לכ תא ףוקעל להנל ,תרכינ איה תוריהמה .עצמאב איה ,הצצפב שמתשהל ,ירשפא יתלב אוה רכיכ תאו תוניפס רפסמ שי םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות