משחק טלמיהל הפק ישוס באינטרנט

                                  Sushi Cafe Escape קחשמ

טלמיהל הפק ישוס (Sushi Cafe Escape):

.רדהנ ןמז םהל שי םש​​ ,רב ישוסל רוביגה תא ונימזה םירבח .דחא ףא אצומ אל אוה ,רזוח אוהשכ לבא ,המ ןמזל רדענ קחשמה לש רוביגה .ןיינבב לוענ ראשנ אוהו ומלענ םירקבמה לכ .ירשפאה םדקהב הז תא תושעלו תאצל רוביגל רוזעל איה ךלש המישמה .החירבה לש דעצ לכ ךרד בושחלו אוצמל ךירצ התאש םיפיט בזע והשימ .האיציל רתוי בורק ךתוא החנת תויחנההמ תחא לכ .רבד םוש ספספל אל ידכ רדח לכ קודבל תוריהזב .טלמיהל הפק ישוס קחשמב הזה לזאפה תא תוריהמב רותפל לוכי אוהו ךסמה לע תועיפומה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות