משחק תימלוע די תכאלמ באינטרנט

                                  World Crafts קחשמ

תימלוע די תכאלמ (World Crafts):

.לכל עודיה Minecraft לש םלועל ךלנ ינאו התא ,םלועה תוכאלמב .םכמצעב לכה תושעל ולכות ובש םלש רוזא םכל הצקוי ןאכ .ךלש ריעה תא תונבלו תויח סלכאל ,הז לע םיחמצו םינוש םיצע לדגל ,ץראה רודכ לש חטש .םיבאשמ לש םיוסמ גוס ךירצ התא הז לכ רובע ,ןבומכ .םדוק םתוא ףרט התא .םיטקייבוא לש םינוש םיגוס רוצילו םהב שמתשהל ליחתהל לוכי התא ,דחוימ חול לע גצוי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות