משחק חדקא רודכ לסרודכ באינטרנט

                                  Basketball Machine Gun קחשמ

חדקא רודכ לסרודכ (Basketball Machine Gun):

.לסרודכ יקחשמב הזב הז םימחלנ וא קרוז ןמאתהל ןמז הברה םש תולבלו בוחרב םיקחשמה י .תעבטה ךותל םינוש םיקחרממ קרוז דובעל םינבה תא וא דחא ךל רוזענ ונחנא רודכ תנוכמ .לסרודכ תועבט יתשו םיקחשמ שרגמ יולג היהי ךסמה לע ךינפל .תוכהל ךילע תושקהל ידכ רובעל וליפא םילוכי םה .תודוקנ לבקמ התא ,תעבטה תא הכמ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות