משחק 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Alien Alert קחשמ

10 ןב (Ben 10 Alien Alert):

.ףסונ רז קבאנ ,םייצראה וייח לע רומשל ךישממ ןב רשע ןב ,ךלש ףוחדה קסעה תא השוע ו .Alien Alert ןב 10 ב ברקל ןכומ אוהו םיאתמ רז לש ספוטה תא חקל רבכ אוה .ךסמה לש ןותחתה קלחב תודוקפב שמתשהל ,לועפלו זוזל רוביגה תא ךופהל ידכ .ץפוק ,העונתל םיצחה לש ןוכנה רפסמה תא בשחל .םיבבשל התוא ץפינו הבוט תניירושמ הדסקב טבח אוהש ךכ ,ףורגאה לע ץחל ,ביואב ברקתה .ןיטולחל ךילע ךמתסמ רוביגה ,ךלש הנוכנה היגטרטסאב יולת לכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות