משחק רגתא טסקט עבצ באינטרנט

                                  Colour Text Challeenge קחשמ

רגתא טסקט עבצ (Colour Text Challeenge):

.םינושה םיעדמה תא םידמולו ונתוא בבוסה םלועה לע עדי םילבקמ םה ובש רפסה תיבל םיכ .דליה לש עדיה תמר תא הלגי הז תוקידב לש עדיה תא ודמל םידליה ךיא קודבל היה הז םי .תוקידבה תחא תא רובעל וסני Color Text Challeenge קחשמב ונחנא .םיקלח ינשל קלוחמ שרגמה תא הארת ךסמה לע התאש ינפל .עבצה תא תנייצמה היולג תבותכ היהת ןוילעה קלחב .עבצ לעב םג הלימ התוא תא הארת תיתחתב .םירותפכ ינש ויהי םתוא תחת .ינשה םירקשה תא ,תמאה תא רמוא דחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות