K-9 Surfer Rescue קחשמ

K-9 Surf הלצה (K-9 Surfer Rescue):

.רתויב הובגה לגה תא סופתל ידכ םהייח תא ןכסל םינכומש םיבר םישלוג ךשומ​​ סונייקואב .םהלש םיהדמ תואקתפרה ךלי יכ םייח ילעב ויהי ונלש םירוביגה .םישירכה רחא בוקעל ךירצ ימ ,ליצמכ לעפת התא .םדיל היהי ימ לכ דימשהל םינכומ םיה תוצלפמ הלא .הרזעל םיקוקזה םישלוגה לכ רחא בוקעלו ףוחה לע תוחשל .הלצה K-9 Surfer קחשמה לש הלילעה לע רתוי קוחר תכלל םיוות לש םיוסמ רפסמ רומשל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות