משחק באינטרנט

                                  Barbies: Super-Kuchen-Lauf קחשמ

(Barbies: Super-Kuchen-Lauf):

.התיבה רוזחל התצר ונלש הרוביגה ,היבשותל העדוותהו םלועה יבחרב העסנש רחאל .םימיוסמ םירבד ףוסאל ךירצ התא םסקה סקט עוציב רובע לבא .השעתש המ הז .המידק ץורי תוריהמ רבוצ הגרדהב יברב .ףוסאל הכירצ איהש םיצפח ויהי ךרדב .ךרדה לע אובי יכ תודוכלמ לכ ץופקל תוסנל םג תאז תושעל ולכות םינוש תוריק לע סופי