משחק תויא סדיילגרווא באינטרנט

                                  Everglades Spelling קחשמ

תויא סדיילגרווא (Everglades Spelling):

Scathach, ריהמה החוש םהמ הזיא ררבל הצור בצ ןיפלוד ,ןינת. .רחבנה ףתתשמה לש ןמאמה תא ליעפמ התא םא תקולחמה תא רותפל םהל רוזעל לוכי התא .תחא תוא הרסח הבש ,הלימ העיפומ ךסמה שארבו שארב םיאצמנ רבכ םינייחשה לכ .תומדה לש ןוחצינב יולת תילגנא לש עדיה תאו ךלש לכשה ןמ .בבותסהל ול ונתת לא .תויא סדיילרובא לע תופכ וא םהלש םיריפנסה תוריהזב ורהזי םירחאש דועב םוקמב ראשיי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות