משחק ?התא ות הזיא Wayne ל םיאבה םיכורב באינטרנט

                                  Welcome to the Wayne Which Character are You? קחשמ

?התא ות הזיא Wayne ל םיאבה םיכורב (Welcome to the Wayne Which Character are You?):

.וירבח םע ןייו יח ,יקנע תיבב .םינוש םירבד הבהאו הנוש יפוא שי םלוכל ?התא תומד הזיא ןייול םיאבה םיכורב קחשמב םויה .ךומכ תונוכת ןתוא תא שי םהמ הזיא קודבל לוכי התא .תמיוסמ הקידב רובעל ךרטצת הז ליבשב .ךסמה לע ועיפויש תולאש לולכי אוה .תונומת לש הרוצב תובושתה תא הארת ןלהל .םימעטו ךלש תויטנ יפ לע הבושתה תא רוחבל ךילע היהי הלאשה תאירק רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות