משחק י'גמאה תא ישחנ באינטרנט

                                  Guess the Emoji קחשמ

י'גמאה תא ישחנ (Guess the Emoji ):

.עצבל ןתינש תולועפ וא םינוש תושגר ריבעהל םיסנמ ונא ,םתרזעב .םינופוצרפ לש תויועמשמב ךרדומ התא בוט המכ רובעל ךתוא ןימזהל םיצור ונחנא ,Emoji .תמיוסמ הלועפ לע תודיעמה ,תובושתל תויורשפא רפסמ ןתנית ןלהל .האבה הנומתל ורבע ,םתשחינ םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות