משחק לסרודכ תוריל באינטרנט

                                  Shoot Basketball קחשמ

לסרודכ תוריל (Shoot Basketball):

.תיתימא החכוה הז תוריל לסרודכ תורוצ לש בחר ןווגמ תויהל לוכי לסרודכ לש קחשמה .יתימא בירי םוקמב קחשל תולקב לוכי התא ובש לזמ תנוכמ התאש ינפל .יתימא םדא רשאמ רתוי אל המישמה םע דדומתי טובורה .תורחתל עיגהל ,וישכע הז תא קודבל הצור .שארה לעמ הובג םייולת וטנ לס ,ךלומ שממ אוה יאלמה לסרודכה .לסרודכה ןקחש הקזח הכמ תוכהלו רודכה תא םירהל .םיחלצומ אל םירודכ תכלשה לש הרקמב וליפא לבגומ וניא תונויסינה רפסמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות