משחק דוג טיג הטוג דסב באינטרנט

                                  Bassdrop Gotta Git Gud קחשמ

דוג טיג הטוג דסב (Bassdrop Gotta Git Gud):

.ומוקממ תניירושמה תינוכמה תא זיזהל לגוסמ אוהש ךכ לכ קזח ףחד הז ,יל ןימאתו סב ה .הז לע ראשיהלו ,רתאהמ םירחתמה לש םיקנטה תא ליפהל - המישמה התאש ינפל יכ ,ךירצ ה .םירחא ינפל םוהתב רבד לש ופוסב אל ךמצע התא וליאכ ,םימיוסמ תומוקמב םלעיהל םילוכ .םייח השולש קר ךל שיש רוכז לבא ,חדקאה לש סבה תא תקזחמ ,הלולת ךלש תינוכמה תא הש